Linux

Enable passive mode cho vsftpd

Enable passive mode cho vsftpd

Mặc định VSFTP chỉ support ative mode để enable passive mode các bạn cần khai báo thêm thông số trong file vsftpd.conf

Fix lỗi lvcreate not found

Fix lỗi lvcreate not found

Nếu các bạn chạy lệnh lvcreate xuất hiện báo lỗi lvcreate not found là do các bạn chưa cài đặt thư viện volume group