[DirectAdmin] Fix configure: error: Package requirements (libzip >= 0.11 libzip != 1.3.1 libzip != 1.7.0) were not met

Hướng dẫn khắc phục lỗi Requested 'libzip >= 0.11' but version of libzip is 0.10.1 khi build php trên DirectAdmin

1. Các bạn remove libzip libzip-devel và install lại version mới hơn

yum remove libzip libzip-devel -y
rpm -ihf http://packages.psychotic.ninja/7/plus/x86_64/RPMS//libzip-0.11.2-6.el7.psychotic.x86_64.rpm
rpm -ihf http://packages.psychotic.ninja/7/plus/x86_64/RPMS//libzip-devel-0.11.2-6.el7.psychotic.x86_64.rpm

hoặc

yum remove libzip libzip-devel -y
wget https://libzip.org/download/libzip-0.11.tar.gz
tar -xzvf libzip-0.11.tar.gz
cd libzip-0.11
./configure
make
sudo make install

2. Sau đó build lại php

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build php n

Chúc các bạn thành công.

Bình luận