[MySQL] fix lỗi InnoDB: mmap(137363456 bytes) failed; errno 12

Hướng dẫn fix lỗi MySQL InnoDB: mmap(137363456 bytes) failed; errno 12 không thể start MySQL

Nếu các bạn gặp lỗi MySQL InnoDB: mmap(137363456 bytes) failed; errno 12 khi start MySQL có thể VPS của bạn đang thiếu RAM

Các khắc phục các bạn có thể tăng RAM cho VPS hoặc Tạo swap file cho VPS của bạn

Các bước tạo swap file các bạn có thể tham khảo tại đây

https://www.itcweb.net/linux/linux-huong-dan-tao-swap-file-tren-linux.html

Chúc các bạn thành công.

Bình luận