[Linux] Kill user sessions ssh

Đôi khi, chúng ta  cần hủy phiên ssh của người dùng trên linux, điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng lệnh kill

1. Kiểm tra session ssh đang hoạt động bàng lệnh w

[root@vps ~]# w
 13:44:42 up 9 days, 55 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.05
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     pts/0    114.160.21.150    13:44    2.00s  0.00s  0.00s w
root     pts/1    113.169.234.169   13:44    5.00s  0.00s  0.00s -bash

2. Vd bạn muốn hủy phiên ssh của pts/1

pkill -9 -t pts/1

Chúc các bạn thành công

Bình luận