Linux

Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)

Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)

NFS (Network File System) là một hệ thống giao thức chia sẻ file phát triển bởi Sun Microsystems từ năm 1984, cho phép một người dùng trên một máy tính khách truy cập tới hệ thống file chia sẻ thông qua một mạng máy tính giống như truy cập trực tiếp trên ổ cứng.

Get server_id in MYSQL

Get server_id in MYSQL

Hướng dẫn truy vấn server_id của mysql để biết được mình đang kết nối đến server mysql nào nếu có chạy haproxy