Fix lỗi lvcreate not found

Nếu các bạn chạy lệnh lvcreate xuất hiện báo lỗi lvcreate not found là do các bạn chưa cài đặt thư viện volume group

Các bạn có thể khắc phục bằng cách chạy lệnh sau để cài đặt thư viện

yum install lvm2 -y

Chúc các bạn thành công.

Bình luận