[DirectAdmin] how to build roundcube

Hướng dẫn build roundcube hoặc update version roundcube trên DirectAdmin

Các bạn ssh vào server và chạy lệnh sau nhé

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set roundcube yes
./build roundcube

Chúc các bạn thành công

Bình luận