Linux

[Linux] Kill user sessions ssh

[Linux] Kill user sessions ssh

Đôi khi, chúng ta  cần hủy phiên ssh của người dùng trên linux, điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng lệnh kill

Enable passive mode cho vsftpd

Enable passive mode cho vsftpd

Mặc định VSFTP chỉ support ative mode để enable passive mode các bạn cần khai báo thêm thông số trong file vsftpd.conf

Fix lỗi lvcreate not found

Fix lỗi lvcreate not found

Nếu các bạn chạy lệnh lvcreate xuất hiện báo lỗi lvcreate not found là do các bạn chưa cài đặt thư viện volume group