Mongodb

[MongoDB] Hướng dẫn cài đặt mongodb trên Centos 7

[MongoDB] Hướng dẫn cài đặt mongodb trên Centos 7

MongoDB là một cơ sở dữ liệu miễn phí và mã nguồn mở. Nó được phân loại là cơ sở dữ liệu NoSQL vì không dựa trên cấu trúc cơ sở dữ liệu như truyền thống, mà nó sử dụng cấu trúc giống JSON