Fixing the error "the user account has been locked"

Đỗi khi các bạn sẽ nhận được thông báo As a security precaution, the user account has been locked out because there were too many logon attempts or password change attempts. Wait a while before trying again, or contact your system administrator or technical support. Khi remote vào máy chủ

Các khách phục

1. Các bạn vào vps/server của mình bằng VNC hay KVM

vào start > run  gõ vào gpedit.msc
2. Tìm đến  Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Account Policies > Account Lockout Policy3. Double click vào Account Lockout threshold

set giá trị invalid logon attempts =  0


Chúc các bạn thanh công.

Bình luận