Hướng dẫn truy cập iSCSI Targets trên CentOS

Cài đặt thư viện và hướng dẫn truy cập iSCSI Targets trên CentOS (ổ đĩa qua mạng ISCSI)

1. Cài đặt gói iscsi-initiator-utils

yum install iscsi-initiator-utils -y

2. Chạy lệnh để discover target bằng IP

iscsiadm --mode discovery --type sendtargets --portal 192.168.10.100

3. Cuối cùng restart lại service iscsi

service iscsi restart

Chúc các bạn thành công

Bình luận