BashScript upload file qua ftp trên linux

Hướng dẫn tạo BashScript upload file qua ftp trên linux, để tạo cronjob backup data

Tạo file .sh với nội dung

ftp -n <ip> 21 << EOF
quote USER userftp
quote PASS password
prompt
binary
mput "*.*"
quit
EOF

Thay thế <ip> thành ip của bạn. vd: 192.168.1.200

Chúc các bạn thành công

Bình luận