[CentOS] Hướng dẫn tạo ổ đĩa VDO trên CentOS 7

Virtual Data Optimizer (VDO) cung cấp tính năng giảm dữ liệu nội tuyến cho Linux dưới dạng loại bỏ trùng lặp, nén và cung cấp dưới dạng thin

  • Khi lưu trữ các máy ảo hoặc vùng chứa đang hoạt động, Red Hat khuyên bạn nên cung cấp dung lượng lưu trữ theo tỷ lệ logic so với vật lý là 10: 1: nghĩa là, nếu bạn đang sử dụng 1 TB dung lượng lưu trữ vật lý, bạn sẽ trình bày nó là 10 TB dung lượng lưu trữ logic.
  • Đối với lưu trữ đối tượng, chẳng hạn như loại do Ceph cung cấp, Red Hat khuyên bạn nên sử dụng tỷ lệ vật lý trên lôgic 3: 1: nghĩa là, 1 TB dung lượng lưu trữ vật lý sẽ hiển thị dưới dạng lưu trữ lôgic 3 TB.

1. Cài đặt VDO

yum install vdo kmod-kvdo -y

2. Sau khi cài đặt các bạn start, enable and verify service vdo

sudo systemctl start vdo
sudo systemctl enable vdo
sudo systemctl status vdo

3. Tạo VDO Volume

sudo vdo create --name=vdo1 --device=/dev/sdb --vdoLogicalSize=100G

Các bạn có thể sử dụng tham số --force để override nhé

4. Tạo một file system

Với định dạng XFS

mkfs.xfs -K /dev/mapper/vdo_name

Với định dạng EXT4

mkfs.ext4 -E nodiscard /dev/mapper/vdo_name

5. Mount file system

mkdir -m 1777 /mnt/backup
mount /dev/mapper/vdo_name /mnt/backup

6. Cấu hình auto mount trong /etc/fstab

Với định dạng XFS

/dev/mapper/vdo_name /mnt/backup xfs defaults,_netdev,x-systemd.device-timeout=0,x-systemd.requires=vdo.service 0 0

Với định dạng EXT4

/dev/mapper/vdo_name /mnt/backup ext4 defaults,_netdev,x-systemd.device-timeout=0,x-systemd.requires=vdo.service 0 0

Ngoài ra bạn có thể dùng systemd để tạo service mount nhé

tạo file /etc/systemd/system/mnt-vdo_name.mount với nội dung

[Unit]
Description = VDO unit file to mount file system
name = vdo_name.mount
Requires = vdo.service
After = multi-user.target
Conflicts = umount.target

[Mount]
What = /dev/mapper/vdo_name
Where = /mnt/backup
Type = xfs

[Install]
WantedBy = multi-user.target

7. Monitoring VDO

vdostats --human-readable

output

Device                    Size      Used Available Use% Space saving%
/dev/mapper/vdo1      100.0G      4.1G     95.9G   4%           99%

Chúc các bạn thành công

Bình luận