[Wordpress] default file .htaccess

.htaccess là file cấu hình rewrite url của mã nguồn chạy webservice Apache HTTPD

Dưới đây là nội dung .htaccess cơ bản cho website wordpress

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

Các bạn có thể sử dụng nội dung file này để tạo file .htaccess nếu website của bạn bị mất file .htaccess nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận