[DirectAdmin] Xử lý lỗi Invalid command UNIT_PROXY Apache 2.4.48

Hướng dẫn filx lỗi Invalid command '|UNIT_PROXY|', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration khi start apache

Lỗi có dạng như sau

Starting The Apache HTTP Server... Syntax error on line 34 of /usr/local/directadmin/data/users/admin/httpd.conf: 
Invalid command '|UNIT_PROXY|', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration httpd.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Failed to start The Apache HTTP Server.
Unit httpd.service entered failed state. httpd.service failed.

1. Các bạn backup lại config user cho an toàn nhé

cp -r /usr/local/directadmin/data/users /usr/local/directadmin/data/users_backup

2. chạy lệnh loại bỏ |UNIT_PROXY|

sed -i '/|UNIT_PROXY|/d' /usr/local/directadmin/data/users/*/httpd.conf

3. Khởi động lại dịch vụ apache

 systemctl restart httpd

4. Kiểm tra lại tình trạng apche nhé

systemctl status httpd

Để fix triệt để trên DirectAdmin 1.62 các bạn chạy lệnh sau

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build rewrite_confs 

Nếu vẫn không được các bạn có thể dùng các sau

cd /usr/local/directadmin/data/templates

tìm và loại bỏ |UNIT_PROXY| trong các file bên dưới

virtual_host2.conf
virtual_host2_secure.conf
virtual_host2_secure_sub.conf
virtual_host2_sub.conf

Sau đó chạy lệnh

/usr/local/directadmin/custombuild/build rewrite_confs

Chúc các bạn thành công.

Bình luận