How to install Memcached on DirectAdmin

Làm cách nào để cài đặt Memcached trên DirectAdmin? Các bạn làm theo hướng dẫn sau nhé

1. Cài đặt  Memcached.

yum install memcached -y
yum install memcached-devel -y

2. Cài đặt Memcached library (libmemcached).

yum install libmemcached-devel -y
yum install libmemcached -y

3. Khởi động Memcached

systemctl start memcached

4. Cài đặt Memcached PHP Extension

cú pháp mẫu:

/usr/local/php<version>/bin/pecl install <extension name>

ví dụ:

/usr/local/php74/bin/pecl install memcached

5. Add extension memcached vào php.ini

echo "extension=memcached" > /usr/local/php74/lib/php.conf.d/memcached.ini

6. Restart service php

systemctl restart php-fpm74

7. Kiểm tra kết quả

/usr/local/php<version/bin/php -m | grep memcached

Chúc các bạn thành công.

Bình luận
người dùng ẩn danh n người dùng ẩn danh
bài viết hay quá