Hướng dẫn start service tomcat dưới quyền root để chạy port 80

Trên các hệ thống Linux và Unix, các số cổng dưới 1024 là các cổng đặc quyền và được dành riêng cho các chương trình chạy bằng quyền root. Vì vậy để start service tomcat chạy port 80 các bạn cần edit lại file tomcat.service

vi /etc/systemd/system/tomcat.service

Các bạn sửa lại User và Group trong file nhé

# Systemd unit file for tomcat
[Unit]
Description=Apache Tomcat Web Application Container
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=forking

Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre
Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat
Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat
Environment='CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC'
Environment='JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom'

ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/bin/kill -15 $MAINPID

User=root
Group=root
UMask=0007
RestartSec=10
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Khổi động lại Systemd

systemctl daemon-reload

Khởi động lại service tomcat

systemctl restart tomcat
systemctl status tomcat

Chúc các bạn thành công

Bình luận