Linux

[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu

[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu

Docker là một nền tảng triển khai các ứng dụng Linux và Windows vào trong các container ảo hóa. Docker cung cấp một lớp trừu tượng và tự động ảo hóa dựa trên Linux

Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS

PHP 8.0 là một bản cập nhật lớn của ngôn ngữ PHP. Nó chứa nhiều tính năng và tối ưu hóa mới bao gồm các đối số được đặt tên, kiểu liên hợp, thuộc tính, quảng bá thuộc tính phương thức khởi tạo, biểu thức, ... và các cải tiến trong kiểu hệ thống, xử lý lỗi và tính nhất quán.