Linux

[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu

[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu

Docker là một nền tảng triển khai các ứng dụng Linux và Windows vào trong các container ảo hóa. Docker cung cấp một lớp trừu tượng và tự động ảo hóa dựa trên Linux