[.netcore] Hướng dẫn cài đặt .NET Core SDK hoặc the .NET Core Runtime trên CentOS 7

.NET được hỗ trợ trên CentOS. Bài viết hướng dẫn cách cài đặt .NET trên CentOS

Các version dotnet core được hỗ trợ trên centos

CentOS .NET Core 3.1 .NET 5 .NET 6
✔️ 7 ✔️ 3.1 ✔️ 5.0 ✔️ 6.0
8* ✔️ 3.1 ✔️ 5.0 ❌ 6.0

Cài đặt repo

sudo rpm -Uvh https://packages.microsoft.com/config/centos/7/packages-microsoft-prod.rpm

Cài đặt thư viện sdk

sudo yum install dotnet-sdk-6.0

Cài đặt runtime

 ASP.NET Core Runtime cho phép bạn chạy các ứng dụng được tạo bằng .NET không cung cấp thời gian chạy. Lệnh sau cài đặt ASP.NET Core Runtime, là thời gian chạy tương thích nhất cho .NET. Trong thiết bị đầu cuối của bạn, hãy chạy lệnh sau: 

sudo yum install aspnetcore-runtime-6.0

Để thay thế cho ASP.NET Core Runtime, bạn có thể cài đặt .NET Runtime, không bao gồm hỗ trợ ASP.NET Core: thay thế aspnetcore-runtime-6.0 trong lệnh trước bằng dotnet-runtime-6.0:

sudo yum install dotnet-runtime-6.0

 Chúc các bạn thành công.

Bình luận