Linux

Enable MySQL Log Slow Queries

Enable MySQL Log Slow Queries

Hướng dẫn enable MySQL Log Slow Queries, được sử dụng để tìm các truy vấn mất nhiều thời gian thực thi