Linux

Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7

Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7

Memcached là một chương trình lưu trữ đối tượng bộ nhớ phân tán mã nguồn mở cho phép cải thiện và tăng tốc hiệu suất của các ứng dụng web bằng cách lưu trữ dữ liệu và các đối tượng trong Bộ nhớ.

Enable MySQL Log Slow Queries

Enable MySQL Log Slow Queries

Hướng dẫn enable MySQL Log Slow Queries, được sử dụng để tìm các truy vấn mất nhiều thời gian thực thi