hàm date trong linux để có thể lấy được ngày tháng năm

Trong Linux, bạn có thể sử dụng các lệnh trong shell để lấy ngày tháng tương tự chuỗi "dd/MM/yyyy". Một trong những cách phổ biến là sử dụng lệnh date cùng với định dạng của ngày tháng

Dưới đây là một ví dụ sử dụng lệnh date:

date -d "08/Dec/2023" "+%d/%b/%Y"

Trong đó:

-d là tùy chọn để chỉ định ngày tháng đầu vào.
"08/Dec/2023" là chuỗi ngày tháng đầu vào.
"+%d/%b/%Y" là định dạng bạn muốn hiển thị. Trong định dạng này, %d là ngày, %b là tháng (viết tắt), và %Y là năm.

Kết quả sẽ là ngày tháng được chuyển đổi từ chuỗi "08/Dec/2023".

Nếu bạn muốn lấy thời gian hiện tại, bạn có thể sử dụng date mà không cần tùy chọn -d:

date "+%d/%b/%Y"

Nó sẽ hiển thị ngày tháng hiện tại theo định dạng "08/Dec/2023". Lệnh này mình chạy ngày 08/12/2023 nên sẽ ra như vậy, nó sẽ hiển thị ngày hiện tại trên máy của các bạn nhé

Chúc các bạn thành công

Bình luận