[NodeJS] hướng dẫn backup và restore config

Để sao lưu và khôi phục một ứng dụng Node.js bằng pm2 (Process Manager 2), bạn có thể sử dụng các lệnh sau:

1. Sao lưu ứng dụng Node.js bằng pm2:

Để sao lưu tất cả các ứng dụng Node.js đang được quản lý bởi pm2, bạn có thể sử dụng lệnh pm2 save:

pm2 save

Lệnh này sẽ tạo một tệp JSON tên là dump.pm2 trong thư mục hiện tại. Tệp này chứa thông tin về tất cả các ứng dụng và quá trình mà pm2 đang quản lý.

vd: /root/.pm2/dump.pm2

2. Khôi phục ứng dụng Node.js bằng pm2:

Để khôi phục ứng dụng Node.js từ một tệp sao lưu, bạn có thể sử dụng lệnh pm2 resurrect:

pm2 resurrect

Lệnh này sẽ đọc tệp dump.pm2 (hoặc tệp sao lưu khác nếu bạn chỉ định) và khôi phục tất cả các ứng dụng và quá trình đã được sao lưu trong tệp này.

Lưu ý: bạn cần cài đặt pm2 trên máy chủ của bạn trước khi sử dụng các lệnh trên.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận