[Nginx] Hướng dẫn cấu hình alias đường dẫn

Ví dụ để alias lại đường dẫn .well-known/pki-validation/t trong nginx, bạn có thể thêm một block location mới trong server block của bạn. Dưới đây là một ví dụ:

server {
location ^~ /.well-known/pki-validation/ { alias /path/to/your/.well-known/pki-validation/; }
}

Trong đoạn cấu hình trên, location ^~ /.well-known/pki-validation/ sẽ alias. Bạn cần thay đổi /path/to/your/.well-known/pki-validation/ thành đường dẫn thực tế trên máy chủ của bạn.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận