[Firewalld] Hướng dẫn redirect port trên linux sử dụng firewalld

Hướng dẫn redirect port trên centos sử dụng firewalld, ví dụ forward port 80 to 8080

1. Kiểm tra xem firewalld đã được cài đặt và hoạt động chưa:

sudo systemctl status firewalld

Nếu firewalld chưa được cài đặt, bạn cần cài đặt nó:

sudo yum install firewalld    # Đối với CentOS/RHEL
sudo apt-get install firewalld    # Đối với Ubuntu/Debian

2.  Mở cổng 8080:

sudo firewall-cmd --add-port=8080/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload

3. Chuyển hướng từ cổng 80 sang cổng 8080:

sudo firewall-cmd --add-forward-port=port=80:proto=tcp:toport=8080 --permanent
sudo firewall-cmd --reload

4. Kiểm tra xem các thay đổi đã được áp dụng hay chưa:

sudo firewall-cmd --list-all

Hiển thị

ports: 8080/tcp
forward-ports: port=80:proto=tcp:toport=8080

Như vậy là các bạn đã hoàn tuất forward port 80 -> 8080

Chúc các bạn thành công

Bình luận