[DirectAdmin] Hướng dẫn cài đặt php redis cho 8.1

Hướng dẫn cài đặt php redis cho 8.1 DirectAdmin không cần chạy lệnh ./build

cd /root 
wget https://pecl.php.net/get/redis-5.3.7.tgz --no-check-certificate tar xzf redis-5.2.1.tgz cd redis-5.2.1 /usr/local/php81/bin/phpize81 ./configure --with-php-config=/usr/local/php81/bin/php-config81 make make install

Output sau khi setup xong

Installing shared extensions:     /usr/local/php81/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902/

Khai báo redis.so

cd /usr/local/php81/lib/php.conf.d/
touch 20-custom.ini

và thêm nội dung

extension=redis.so

Restart php fpm

service php-fpm81 restart

Chúc các bạn thành công.

Bình luận