Lệnh Linux Disk I/O Monitoring

Để theo dõi hoạt động I/O của đĩa trên hệ điều hành Linux, bạn có thể sử dụng một số công cụ và lệnh khác nhau. Dưới đây là một số cách thường được sử dụng:

   1. Lệnh iostat:

    • iostat là một công cụ giúp theo dõi hiệu suất I/O trên hệ thống.
    • Cài đặt: sudo apt-get install sysstat (đối với Ubuntu/Debian) hoặc sudo yum install sysstat (đối với CentOS/RHEL).
    • Sử dụng: iostat -d -x -k 1, trong đó:
     • -d: Hiển thị thống kê về hoạt động I/O của đĩa.
     • -x: Hiển thị thêm thông tin mở rộng.
     • -k: Hiển thị dữ liệu theo đơn vị kilobyte.
     • 1: Thời gian làm mới, cập nhật mỗi giây.
   2. Lệnh iotop:

    • iotop là một công cụ tương tự như top nhưng dành cho I/O.
    • Cài đặt: sudo apt-get install iotop hoặc sudo yum install iotop.
    • Sử dụng: sudo iotop.
   3. Lệnh vmstat:

    • vmstat không chỉ hiển thị thông tin về bộ nhớ mà còn cung cấp thông tin về I/O.
    • Sử dụng: vmstat 1.
   4. Lệnh sar:

    • sar là một công cụ khác thuộc gói sysstat giúp theo dõi và báo cáo nhiều thống kê hệ thống, bao gồm I/O.
    • Cài đặt: sudo apt-get install sysstat hoặc sudo yum install sysstat.
    • Sử dụng: sar -d 1.
   5. Lệnh dstat:

    • dstat là một công cụ hiệu suất hệ thống đa chức năng.
    • Cài đặt: sudo apt-get install dstat hoặc sudo yum install dstat.
    • Sử dụng: dstat -c -d -n -y 1, trong đó:
     • -c: CPU statistics.
     • -d: Disk statistics.
     • -n: Network statistics.
     • -y: System statistics.

   Lưu ý rằng một số lệnh này có thể yêu cầu quyền root để chạy để có quyền truy cập đủ vào thông tin hệ thống.

   hình ảnh output của lệnh iostat


   Chúc các bạn thành công

   Bình luận