[MySQL] Khắc phục lỗi Got timeout reading communication packets

Lỗi Timeouts reading communication packets là do giá trị timeout trong my.cnf thấp

Các bạn truy cập vào  /etc/my.cnf

Thêm thông số sau

wait_timeout=30
net_read_timeout=30
net_write_timeout=60

Chúc các bạn thành công.

Bình luận