Memcached installation problem on PHP5.6

Nếu như Plesk các bạn chạy lệnh:

 /opt/plesk/php/5.6/bin/pecl install memcached-2.2.0

Còn DirectAdmin các bạn chạy lệnh

/usr/local/php56/bin/pecl install  memcached-2.2.0

Chúc các bạn thành công.

Bình luận