Phần mềm

[SQL Server] Link download SQL Server 2012 full

[SQL Server] Link download SQL Server 2012 full

Hỗ trợ hệ điều hành

Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

[SQL Server] Link download SQL Server 2005

[SQL Server] Link download SQL Server 2005

Hệ điều hành hỗ trợ:
Windows 2000 Service Pack 4, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP