Linux

Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS

Ngày đăng18/01/2021 360

PHP 8.0 là một bản cập nhật lớn của ngôn ngữ PHP. Nó chứa nhiều tính năng và tối ưu hóa mới bao gồm các đối số được đặt tên, kiểu liên hợp, thuộc tính, quảng bá thuộc tính phương thức khởi tạo, biểu thức, ... và các cải tiến trong kiểu hệ thống, xử lý lỗi và tính nhất quán.

Hướng dẫn cài đặt PHP8 trên CentOS7 và CentOS8

1. Cài đặt trên CentOS8

sudo dnf -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
sudo dnf -y install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm
sudo dnf -y install yum-utils
sudo dnf module reset php
sudo dnf module install php:remi-8.0 -y
sudo dnf install php -y
sudo dnf -y install php-{cli,fpm,mysqlnd,zip,devel,gd,mbstring,curl,xml,pear,bcmath,json}

2. Cài đặt trên CentOS7

sudo yum -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
sudo yum -y install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
sudo yum -y install yum-utils
sudo yum-config-manager --disable 'remi-php*'
sudo yum-config-manager --enable remi-php80
sudo yum -y install php php-{cli,fpm,mysqlnd,zip,devel,gd,mbstring,curl,xml,pear,bcmath,json}

3. Cài đặt các package php khác

sudo yum install php-xxx

4. Check version php sau khi cài đặt xong

php --version
PHP 8.0.0 (cli) (built: Nov 24 2020 17:04:03) ( NTS gcc x86_64 )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.0.0-dev, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.0.0, Copyright (c), by Zend Technologies

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
Ngày đăng06/01/2021 234
[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
Ngày đăng12/12/2020 4,138
[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line
Ngày đăng11/12/2020 695
[Apache] Cấu hình Apache listen multi port trên linux
[Apache] Cấu hình Apache listen multi port trên linux
Ngày đăng09/12/2020 414
[Apache] Set Up Password Authentication with Apache
[Apache] Set Up Password Authentication with Apache
Ngày đăng09/12/2020 463
[MySQL] Script backup all database trên linux
[MySQL] Script backup all database trên linux
Ngày đăng05/12/2020 730
[nginx] Redirect http to https in nginx
[nginx] Redirect http to https in nginx
Ngày đăng29/11/2020 554
[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux
Ngày đăng28/11/2020 477
Hướng dẫn bật short_open_tag trên php linux
Hướng dẫn bật short_open_tag trên php linux
Ngày đăng20/11/2020 483
Hướng dẫn fix lỗi no module named yum
Hướng dẫn fix lỗi no module named yum
Ngày đăng02/10/2020 973