[DirectAdmin] Hướng dẫn build exim để sửa dụng dịch vụ email

Hướng dẫn build exim trên DirectAdmin để sử dụng dịch vụ email

Cách bạn ssh vào server

chạy lệnh sau

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set exim yes
./build set eximconf yes
./build set spamassassin yes
./build exim
./build exim_conf

Để hoàn toàn sửa dụng webmail cũng như các dịch vụ imap và pop các bạn build thêm dovecot nữa nhé

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set dovecot yes
./build set dovecot_conf yes
./build dovecot
./build dovecot_conf

Chúc các bạn thành công

Bình luận