Hướng dẫn register VM qua node khác trên Virtuozzo

Hướng dẫn registger VM qua node khác trên Virtuozzo, áp dụng cho các trường hợp migrate vps không được hoặc migrate bị mất VM trên Node

VD: UnRegister VPS từ Node 1 qua Node 2 Register lại

Bước 1: đứng trên Node 1 để list các vps kèm theo UUID

prlctl list -a

Kết quả trả về tương tự như sau

{2d7b4aa9-9726-472b-92f2-6b8bbc8547bd}  stopped      192.168.1.2  VM Centos7

Bước 2: UnRegister vps trên node 1

prlctl unregister {2d7b4aa9-9726-472b-92f2-6b8bbc8547bd}

Bước 3: Register vps trên Node 2

prlctl register /vz/vmprivate/2d7b4aa9-9726-472b-92f2-6b8bbc8547bd/config.pvs

Chúc các bạn thành công.

Bình luận