[DirectAdmin] Hướng dẫn khắc phục lỗi task.queue không tự chạy

Hướng dẫn khách phục lỗi cài đặt letsencrypt hay restore user trong DirectAdmin nhưng không hoạt động

Thường lỗi trên là do cron của directadmin không tự chạy task vào file /usr/local/directadmin/data/task.queue có các lệnh chờ rất nhiều

Các bạn thực hiện lệnh sau dể khách phục nhé

echo "* * * * * root /usr/local/directadmin/dataskq" >> /etc/cron.d/directadmin_cron
systemctl restart crond.service

chúc các bạn thành công.

Bình luận