[DirectAdmin] Hướng dẫn cài đặt mod_pagespeed cho apache

mod_pagespeed là module tăng tốc website của bạn bằng cách áp dụng bộ lọc cho file để giảm số lượng yêu cầu từ trình duyệt đến máy chủ.

Các bước cài đặt mod_pagespeed cho Apache trên DirectAdmin.

1. Download mod-pagespee

wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm

2. Cài đặt rpm

 rpm -i --nodeps mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm

3. Sửa file cấu hình httpd

vi /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf

thêm vào nội dung Include /etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf

4. Edit file httpd.conf

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Comment httpd-deflate.conf
Thêm dấu # đầu dòng để comment dòng sau lại Include conf/extra/httpd-deflate.conf

5. Khởi động lại httpd và kiểm tra module Pagespeed

service httpd restart    
apachectl -t -D DUMP_MODULES | grep pagespeed_module

Nếu thấy thông báo pagespeed_module (shared) là các bạn đã cài đặt thành công

Chúc các bạn thành công.

Bình luận