[DirectAdmin] Hướng dẫn cài đặt mod_pagespeed cho apache

mod_pagespeed là module tăng tốc website của bạn bằng cách áp dụng bộ lọc cho file để giảm số lượng yêu cầu từ trình duyệt đến máy chủ.

Các bước cài đặt mod_pagespeed cho Apache trên DirectAdmin

1. Các bạn SSH vào Máy chủ

2. Download RPM và giải nén

mkdir -p /root/mod_pagespeed
cd /root/mod_pagespeed
wget -O mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm
rpm2cpio mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm| cpio -idmv

3. Di chuyển các tập tin đến nơi thích hợp

mv -f ./etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf /etc/httpd/conf/extra/pagespeed.conf
mv -f ./etc/httpd/conf.d/pagespeed_libraries.conf /etc/httpd/conf/extra/pagespeed_libraries.conf
mv -f ./usr/bin/pagespeed_js_minify /usr/bin/pagespeed_js_minify
mv -f ./usr/lib64/httpd/modules/mod_pagespeed_ap24.so /usr/lib/apache/mod_pagespeed_ap24.so
mkdir -p /var/cache/mod_pagespeed
mkdir -p /var/log/pagespeed

4.  Thay thế đường dẫn'/usr/lib64/httpd/modules/' thành '/usr/lib/apache/' trong /etc/httpd/conf/extra/pagespeed.conf:

perl -pi -e 's|/usr/lib64/httpd/modules/|/usr/lib/apache/|g' /etc/httpd/conf/extra/pagespeed.conf

5. Các bạn include pagespeed.conf và pagespeed_libraries.conf để load module, các bạn edit /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf, và thêm các dòng sau:

Include /etc/httpd/conf/extra/pagespeed.conf
Include /etc/httpd/conf/extra/pagespeed_libraries.conf

6. Cuối cùng restart apache

service httpd restart

Chúc các bạn thành công.

Bình luận