[DirectAdmin] Hướng dẫn khắc phục lỗi safe_download: failed to rename khi build php

Lỗi khi build php

safe_download: failed to rename '/usr/local/directadmin/custombuild/tmp/tmp.2zgnuGJfD7.safe_download' to '/usr/local/directadmin/custombuild/cache/php-7.0.33.tar.gz'

Cách khắc phục

mkdir /usr/local/directadmin/custombuild/tmp/
chmod 777 /usr/local/directadmin/custombuild/tmp/
mkdir /usr/local/directadmin/custombuild/cache/
chmod 777 /usr/local/directadmin/custombuild/cache/

Sau khi tạo folder và chmod xong các bạn build lại nhé

Chúc các bạn thành công

Bình luận