[DirectAdmin] fix lỗi Security Error: No valid session key

Nếu các bạn gặp lỗi khi vào CSF trên DirectAdmin

Security Error: No valid session key
Information saved to [/var/lib/csf/da1639404846.error]


Có thể ip mạng của bạn bị thay đổi nên không thể lưu session được. Cách khắc phục bằng cách bạn disable check session check ip trong DirectAdmin đi sau đó restart lại service DA là được nhé

các bạn mở file  /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf sửa lại thông số

disable_ip_check=0

Các bạn sửa thành

disable_ip_check=1

Nếu không có dòng disable_ip_check các bạn thêm vào nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận