[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lỗi httpd: undefined symbol: apr_os_uuid_get

Hướng dẫn khác phục lỗi /usr/sbin/httpd: symbol lookup error: /usr/sbin/httpd: undefined symbol: apr_os_uuid_get khi start apache

Các bạn thao tác như sau

cd /usr/lib/apache
rm -f libapr*
cd /usr/local/directadmin/custombuild/
./build apache

Chúc các bạn thành công.

Bình luận