[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lỗi Your DirectAdmin version (1.62) is older than minimal required for this version of CustomBuild (1.63)

Your DirectAdmin version (1.62) is older than minimal required for this version of CustomBuild (1.63). Please run '/usr/local/directadmin/custombuild/build update_da'

Cách fix:

/usr/local/directadmin/custombuild/build update
sed -i 's/1.63/1.62/g'  /usr/local/directadmin/custombuild/build

Xong các bạn thử buid lại nhé

Chúc các bạn thành công

Bình luận