[DirectAdmin] Lệnh cập nhật usage statistics trong DirectAdmin

Trung bình mỗi đêm DirectAdmin sẽ update usage statistics 1 lần, các bạn có thể vào ssh chạy lệnh dể buộc DirectAdmin phải update

Kiểm tra cron của DirectAdmin

cat /etc/cron.d/directadmin_cron | grep tally

Output

10 0 * * * root echo 'action=tally&value=all' >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Lệnh sẽ chạy vào 0h 10 tối mỗi đêm

Các bạn chỉ cần chạy lệnh sau để buộc DirectAdmin update

echo "action=tally&value=all" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Nếu user trong DirectAdmin các bạn nhiều quá sẽ hơi lấu nhé

Các lệnh tham khác

1. Chỉ update bandwidth

echo "action=bandwidthtally&value=all" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

2. Chỉ update disk usage

echo "action=quotatally&value=all" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Chúc các bạn thành công


Bình luận