DirectAdmin

[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin

[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin

DKIM sẽ ký thư đi và máy chủ nhận sẽ kiểm tra chữ ký đó so với các bản ghi DNS được thêm vào zonedns của bạn để xác minh chữ ký và hạ điểm thư rác nếu nó vượt qua.