[DirectAdmin] Fix certificate signed by unknown authority Certificate generation failed

Hướng dẫn fix lỗi khi cài Let's Encrypt: Could not create client: get directory at 'https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory': Get "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory": x509: certificate signed by unknown authority Certificate generation failed.

Do máy chủ của bạn chưa update ca-certificate các bạn fix lỗi bằng cách chạy lệnh

yum -y update

Sau đó các bạn vào hosting và cài đặt Let's Encrypt như bình thường nhé

Chức các bạn thành công.

Bình luận