[DirectAdmin] Hướng dẫn khắc phục lỗi update password user hosting trên DirectAdmin

Hướng dẫn khắc phục lỗi update password user
Error altering user 'username': View 'mysql.user' references invalid table(s) or column(s) or function(s) or definer/invoker of view lack rights to use them

1. Các bạn SSH vào server

2. Thêm tham số mysql_use_new_user_methods=1

echo  "mysql_use_new_user_methods=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
service directadmin restart

Chúc các bạn thành công.

Bình luận