[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa brute force logs

Hướng dẫn xóa brute force logs trong SSH cho DirectAdmin

1. Các bạn vào SSH

2. Các bạn chạy lệnh

rm -rf /usr/local/directadmin/data/admin/brute_* 

Chúc các bạn thành công.

Bình luận