[DirectAdmin] Khắc phục lỗi Your DirectAdmin version (1.61) is older than minimal required for this version of CustomBuild (1.63)

Hướng dân khắc phục lỗi khi build DirectAdmin

Lỗi:

Your DirectAdmin version (1.61) is older than minimal required for this version of CustomBuild (1.63). Please run '/usr/local/directadmin/custombuild/build update_da'

Cách fix:

/usr/local/directadmin/custombuild/build update
sed -i 's/1.63/1.61/g'  /usr/local/directadmin/custombuild/build

Xong các bạn thử buid lại nhé

Chúc các bạn thành công

Bình luận