Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS

PHP 8.0 là một bản cập nhật lớn của ngôn ngữ PHP. Nó chứa nhiều tính năng và tối ưu hóa mới bao gồm các đối số được đặt tên, kiểu liên hợp, thuộc tính, quảng bá thuộc tính phương thức khởi tạo, biểu thức, ... và các cải tiến trong kiểu hệ thống, xử lý lỗi và tính nhất quán.

Hướng dẫn cài đặt PHP8 trên CentOS7 và CentOS8

1. Cài đặt trên CentOS8

sudo dnf -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
sudo dnf -y install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm
sudo dnf -y install yum-utils
sudo dnf module reset php
sudo dnf module install php:remi-8.0 -y
sudo dnf install php -y
sudo dnf -y install php-{cli,fpm,mysqlnd,zip,devel,gd,mbstring,curl,xml,pear,bcmath,json}

2. Cài đặt trên CentOS7

sudo yum -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
sudo yum -y install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
sudo yum -y install yum-utils
sudo yum-config-manager --disable 'remi-php*'
sudo yum-config-manager --enable remi-php80
sudo yum -y install php php-{cli,fpm,mysqlnd,zip,devel,gd,mbstring,curl,xml,pear,bcmath,json}

3. Cài đặt các package php khác

sudo yum install php-xxx

4. Check version php sau khi cài đặt xong

php --version
PHP 8.0.0 (cli) (built: Nov 24 2020 17:04:03) ( NTS gcc x86_64 )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.0.0-dev, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.0.0, Copyright (c), by Zend Technologies

Chúc các bạn thành công.

Bình luận