Linux

[Elasticsearch] Hướng cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7

Ngày đăng31/03/2021 242

Elasticsearch là một nền tảng để tìm kiếm phân tán và phân tích dữ liệu trong thời gian thực. Sự phổ biến của nó là do dễ sử dụng, các tính năng mạnh mẽ và khả năng mở rộng.

Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch

1. Cài đặt OpenJDK 8

yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64 -y

Kiểm tra java

java -version

Output

Output
openjdk version "1.8.0_262" OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_262-b10)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.262-b10, mixed mode)

2. Download RPM

wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-7.9.2-x86_64.rpm

3. Cài đặt

sudo rpm -ivh elasticsearch-7.9.2-x86_64.rpm

4. Set auto to start Elasticsearch

sudo systemctl enable elasticsearch.service

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 7.3 trên Centos 7
[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 7.3 trên Centos 7
Ngày đăng15/03/2021 567
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
Ngày đăng06/03/2021 296
[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9
[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9
Ngày đăng23/02/2021 193
[MySQL] Error reading communication packets
[MySQL] Error reading communication packets
Ngày đăng17/02/2021 384
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
Ngày đăng30/01/2021 468
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
Ngày đăng29/01/2021 250
[MariaDB] mariadb.service failed to run
[MariaDB] mariadb.service failed to run 'start-pre' task: Cannot allocate memory
Ngày đăng27/01/2021 247
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS
Ngày đăng18/01/2021 317
[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
[Centos] Yum Lock Package Version ở một phiên bản cụ thể
Ngày đăng06/01/2021 221
[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
[CentOS6] YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file
Ngày đăng12/12/2020 3,969