DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin

Ngày đăng20/04/2021 342

Redis là một kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ mã nguồn mở, vượt trội về khả năng lưu vào bộ nhớ đệm. Là một cơ sở dữ liệu phi quan hệ, Redis được biết đến với tính linh hoạt, hiệu suất, khả năng mở rộng.

1. Cài đặt gói EPEL

sudo yum install epel-release

2. Cài đặt redis

yum install redis -y

3. Cấu hình redis

vi /etc/redis.conf

Thêm và các dòng sau:

maxmemory 256mb
maxmemory-policy allkeys-lru

4. Khởi động redis

systemctl start redis.service

5. Set Auto start redis khi khởi động lại

systemctl enable redis

6. Cài đặt php redis

cd /root
wget https://raw.githubusercontent.com/poralix/directadmin-utils/master/php/php-extension.sh -O php-extension.sh
chmod 750 php-extension.sh
./php-extension.sh install redis

7. Kiểm tra redis server

systemctl status redis.service

Output

● redis.service - Redis persistent key-value database
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/redis.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Drop-In: /etc/systemd/system/redis.service.d
           └─limit.conf
   Active: active (running) since Tue 2021-04-20 22:07:24 +07; 1h 31min ago
 Main PID: 25719 (redis-server)
   CGroup: /system.slice/redis.service
           └─25719 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379

8. Kiểm tra php redis

 php -i | grep redis

Output

redis
redis.arrays.algorithm => no value => no value
redis.arrays.auth => no value => no value
redis.arrays.autorehash => 0 => 0
redis.arrays.connecttimeout => 0 => 0
redis.arrays.consistent => 0 => 0
redis.arrays.distributor => no value => no value
redis.arrays.functions => no value => no value
redis.arrays.hosts => no value => no value
redis.arrays.index => 0 => 0
redis.arrays.lazyconnect => 0 => 0
redis.arrays.names => no value => no value
redis.arrays.pconnect => 0 => 0
redis.arrays.previous => no value => no value
redis.arrays.readtimeout => 0 => 0
redis.arrays.retryinterval => 0 => 0
redis.clusters.auth => no value => no value
redis.clusters.cache_slots => 0 => 0
redis.clusters.persistent => 0 => 0
redis.clusters.read_timeout => 0 => 0
redis.clusters.seeds => no value => no value
redis.clusters.timeout => 0 => 0
redis.pconnect.connection_limit => 0 => 0
redis.pconnect.echo_check_liveness => 1 => 1
redis.pconnect.pool_pattern => no value => no value
redis.pconnect.pooling_enabled => 1 => 1
redis.session.lock_expire => 0 => 0
redis.session.lock_retries => 10 => 10
redis.session.lock_wait_time => 2000 => 2000
redis.session.locking_enabled => 0 => 0
Registered save handlers => files user redis rediscluster
This program is free software; you can redistribute it and/or modify

 

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin
Ngày đăng14/04/2021 217
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2021 188
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list'
Ngày đăng19/02/2021 326
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
Ngày đăng21/01/2021 204
[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
Ngày đăng13/01/2021 256
[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server
[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server
Ngày đăng08/01/2021 392
[DirectAdmin] Username length setting
[DirectAdmin] Username length setting
Ngày đăng21/12/2020 310
[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trong ssh
[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trong ssh
Ngày đăng19/12/2020 290
Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution
Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution
Ngày đăng21/11/2020 429
Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin
Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin
Ngày đăng05/09/2020 730