DirectAdmin

Upgrade MySQL 8.0 trên DirtectAdmin

Ngày đăng14/04/2020 1,002

Hướng dẫn nâng cấp MySQL 8.0 trên DirectAdmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set mysql_inst mysql
./build set mysql 5.6
./build mysql
./build set mysql 5.7
./build mysql
./build set mysql 8.0
./build mysql

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented
xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented
Ngày đăng14/04/2020 901
Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin
Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin
Ngày đăng07/04/2020 1,392
Sử dụng FastCGI cho CustomBuild trên DirectAdmin
Sử dụng FastCGI cho CustomBuild trên DirectAdmin
Ngày đăng06/04/2020 794
Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0
Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0
Ngày đăng26/03/2020 948
Content Encoding Error php trên DirectAdmin
Content Encoding Error php trên DirectAdmin
Ngày đăng19/03/2020 795
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2020 1,102
Disable /config redirect to :2222
Disable /config redirect to :2222
Ngày đăng26/11/2019 942
Fixed: Invalid command
Fixed: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
Ngày đăng07/11/2019 1,313
Disable IP Check Login trên DirectAdmin
Disable IP Check Login trên DirectAdmin
Ngày đăng07/11/2019 1,027
Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin
Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin
Ngày đăng06/11/2019 1,013