Linux

[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu

Ngày đăng18/05/2021 721

Hướng dẫn cài đặt thư viện yum-utils trên Ubuntu để chạy lệnh yum

1. Cài đặt yum-utils

sudo apt update -y
sudo apt install -y yum-utils

2. Khai báo repo

vi /etc/yum/repos.d/myrepo.repo

Nội dung file repo

[myrepo]
name=My extras packages for CentOS 7.4.1708
baseurl=http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/
enabled=1

3. Enable  repo

sudo yum-config-manager --enable myrepo

4. Cuối cùng các bạn test xem yum đã hoạt động chưa nhé

yum search nginx
yum list all

Như vậy đã hoàn tất cài yum trên ubuntu

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[FirewallD] Hướng cài đặt và mở port trong FirewallD trên Centos
[FirewallD] Hướng cài đặt và mở port trong FirewallD trên Centos
Ngày đăng10/05/2021 144
[Linux] Khắc phục lỗi ifconfig: command not found
[Linux] Khắc phục lỗi ifconfig: command not found
Ngày đăng28/04/2021 796
[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7
[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7
Ngày đăng18/04/2021 195
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
Ngày đăng18/04/2021 199
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
Ngày đăng12/04/2021 270
[Elasticsearch] Hướng cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7
[Elasticsearch] Hướng cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7
Ngày đăng31/03/2021 241
[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 7.3 trên Centos 7
[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 7.3 trên Centos 7
Ngày đăng15/03/2021 566
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
Ngày đăng06/03/2021 296
[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9
[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9
Ngày đăng23/02/2021 193
[MySQL] Error reading communication packets
[MySQL] Error reading communication packets
Ngày đăng17/02/2021 384