Linux

rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác

Ngày đăng08/10/2019 1,177

Ngoài việc sao lưu các tập tin cục bộ, chúng ta có thể cần sao lưu dữ liệu từ 1 máy chủ web hoặc từ những vị trí từ xa. rsync là 1 lệnh thường được dùng để đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác trong khi giảm tối thiểu việc truyền dữ liệu bằng cách sử dụng việc nén và tính toán sự khác nhau của tập tin.

Ưu điểm của rsync bao trùm lệnh cp khi rsync sử dụng các giải thuật mạnh trong việc so sánh điểm khác nhau giữa các tập tin. Ngoài ra, nó hỗ trợ truyền dữ liệu giữa các máy tính từ xa. Trong khi thực hiện sao chép, nó so sánh các tập tin ở vị trí nguồn và đích và sẽ chỉ sao chép các tập tin mới hơn. Nó cũng hỗ trợ nén, mã hóa ….

rsync -avz -e "ssh -p $portNumber" user@remoteip:/path/to/files/ /local/path/

 Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Lỗi: MySQL server has gone away
Lỗi: MySQL server has gone away
Ngày đăng07/10/2019 1,321
Hướng dẫn set max performance cpu trên linux
Hướng dẫn set max performance cpu trên linux
Ngày đăng26/09/2019 1,420
Set default php version trong shell linux
Set default php version trong shell linux
Ngày đăng23/09/2019 927
Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos
Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos
Ngày đăng20/09/2019 1,970
Set speed port on linux
Set speed port on linux
Ngày đăng17/09/2019 1,417
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux
Ngày đăng06/09/2019 3,065
Cấu hình PHP Processor cho Nginx
Cấu hình PHP Processor cho Nginx
Ngày đăng05/09/2019 1,018
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted
Ngày đăng04/09/2019 755
Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu
Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu
Ngày đăng04/09/2019 1,294
Disable / Enable ping trên linux centos
Disable / Enable ping trên linux centos
Ngày đăng03/09/2019 1,199