rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác

Ngoài việc sao lưu các tập tin cục bộ, chúng ta có thể cần sao lưu dữ liệu từ 1 máy chủ web hoặc từ những vị trí từ xa. rsync là 1 lệnh thường được dùng để đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác trong khi giảm tối thiểu việc truyền dữ liệu bằng cách sử dụng việc nén và tính toán sự khác nhau của tập tin.

Ưu điểm của rsync bao trùm lệnh cp khi rsync sử dụng các giải thuật mạnh trong việc so sánh điểm khác nhau giữa các tập tin. Ngoài ra, nó hỗ trợ truyền dữ liệu giữa các máy tính từ xa. Trong khi thực hiện sao chép, nó so sánh các tập tin ở vị trí nguồn và đích và sẽ chỉ sao chép các tập tin mới hơn. Nó cũng hỗ trợ nén, mã hóa ….

rsync -avz -e "ssh -p $portNumber" user@remoteip:/path/to/files/ /local/path/

Lệnh rsync kèm password ssh

sshpass -p 'sshpassword' rsync -avz -e "ssh -p $portNumber" user@remoteip:/path/to/files/ /local/path/

Chúc các bạn thành công.

Bình luận